O projekcie

Cel projektu

zwiększenie szans na zatrudnienie 290 osób zagrożonych ryzykiem ubóstwa i/lub wykluczenia społecznego poprzez zastosowanie innowacyjnych i kompleksowych form wsparcia nastawionych na budowanie kapitału społecznego i wzrost gotowości zatrudnieniowej.

Projekt obejmie wsparciem osoby z terenu 7 powiatów województwa warmińsko-mazurskiego:

 • bartoszyckiego (cały powiat),
 • kętrzyńskiego (cały powiat),
 • lidzbarskiego (cały powiat),
 • mrągowskiego (cały powiat),
 • nidzickiego (cały powiat),
 • olsztyńskiego: Biskupiec (gmina miejsko-wiejska), Biskupiec (miasto), Biskupiec (obszar wiejski), Dobre Miasto (gmina miejsko-wiejska), Dobre Miasto (miasto), Dobre Miasto (obszar wiejski), Jeziorany (gmina miejsko-wiejska), Jeziorany (miasto), Jeziorany (obszar wiejski), Kolno (gmina wiejska), Olsztynek (gmina miejsko-wiejska), Olsztynek (miasto), Olsztynek (obszar wiejski), Świątki (gmina wiejska),
 • szczycieński (cały powiat).

Projekt to połączenie:

 • standardowych form wsparcia – nastawionych na podnoszenie kompetencji
  i kwalifikacji zawodowych uczestników oraz umiejętności pożądanych na rynku pracy;
 • innowacyjnej „Metody Pomosty” stwarzającej możliwość budowania kapitału społecznego uczestników projektu i realizacji ciekawych działań (mini-projektów) z wykorzystaniem mini-grantów na rzecz i z udziałem środowiska lokalnego uczestników.

Formy wsparcia zaplanowane w projekcie

Zadanie 1. Diagnoza uczestników projektu

Zadanie 2. Rozwój kompetencji społecznych w oparciu o integrację ze środowiskiem lokalnym

Zadanie 3. Aktywizacja zawodowa

Zaplanowane działania koncentrują się na podnoszeniu kompetencji społecznych przy ich jednoczesnej integracji z najbliższym środowiskiem.

Planowane efekty

Efektem projektu będzie wzrost kapitału społecznego uczestników projektu, zwiększenie zdolności do zatrudnienia oraz motywacji do działania i wyznaczania własnych celów życiowych i osobistych, a finalnie zatrudnienie osób wykluczonych lub/i zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Wartość projektu: 5 204 072,00 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 4 423 461,20 zł